Mąchocice Kapitulne, 25–27 IX 2014

Losy i znaczenie dziedzictwa kulturowego po klasztorach skasowanych na ziemiach zaboru rosyjskiego w latach 1864–1905. W 150. rocznicę wielkiej kasaty klasztorów dokonanej w 1864 r.

Kategorie: konferencje, konferencje zorganizowane przez Projekt | Dodano: 22 lipca 2014 Dodane przez: Jarek Manek

Organizatorzy:

Projekt Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja (Program Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki”, nr 11H 11 021280); Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego; Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego.

Komitet organizacyjny:

prof. dr hab. Marek Derwich, Weronika Wojciech, mgr Katarzyna Romanow

Program:

przeglądaj / pobierz

Referaty:

 1. dr Andrzej Buczyło (Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu), Stan i wyposażenie cerkwi klasztornej bazylianów w Białej (podlaskiej) w momencie kasaty klasztoru w 1864 r. w świetle materiałów z Archiwum Państwowego w Lublinie z zespołu „Chełmski Konsystorz Greckokatolicki”
 2. dr Dominika Burdzy (Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach), Kasata klasztoru dominikanów przy kościele św. Jakuba w Sandomierzu w 1864 r. i jej konsekwencje
 3. dr hab., prof. UJK Ewa Danowska (Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach), Starania w 1867 r. o uchronienie przed kasatą klasztoru bernardynów w Radecznicy
 4. prof. dr hab. Marek Derwich (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego), Na półmetku: projekt „Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja” po 2,5 latach realizacji. Stan i dalsze kierunki badań
 5. dr Joanna Dzik (Kraków), Losy dekoracji malarskich w kościołach klasztorów bernardyńskich skasowanych w 1864 r.
 6. dr hab., prof. KUL Piotr P. Gach (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Przyczyny kasaty klasztorów w Królestwie w 1864 r.
 7. dr hab., prof. KUL Piotr P. Gach (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Losy zakonników po kasacie w 1864 r.
 8. dr Anna Gąsior (Tarnów), Rosyjskie rozporządzenia dotyczące kasaty klasztorów z lat 1865–1900
 9. dr Patrycja Gąsiorowska (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Krakowie), Echa represji wobec klasztorów w Królestwie Polskim na łamach krakowskiego „Czasu”
 10. dr Czesław Hadamik (Kielce), Opactwo benedyktynów Świętego Krzyża na Łyścu po supresji. Przekształcenia budowlane i przestrzenne w latach 1820–1914
 11. dr Cezary Jastrzębski (Instytut Geografii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach), Losy klasztoru reformatów w Kątach Starych (Stopnicy) po kasacie w 1864 r.
 12. ks. dr hab. Robert Kantor (Wydział Teologiczny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Sekcja w Tarnowie), Postanowienia ukazu carskiego z 22 XI 1864 r. dotyczące utrzymania i zarządu klasztorów w Królestwie Polskim
 13. ks. dr Grzegorz Kopij (Archidiecezja Wrocławska), Losy wyposażenia kościoła klasztornego reformatów w Dederkałach Wielkich na Wołyniu po kasacie klasztoru w 1891 r.
 14. mgr Małgorzata Kośka (Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie), Źródła do kasaty 1864 r. w zasobie Archiwum Głównego Akt Dawnych
 15. mgr Małgorzata Kośka (Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie), Wpływ kasaty 1864 r. na zmiany w strukturze parafialnej Warszawy
 16. mgr Tomasz Kowalski (Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu), Łaskami słynąca figura Matki Bożej w kościele konwentualnym benedyktynek w Sierpcu; kult maryjny przed i po kasacie opactwa
 17. ks. dr hab., prof. UPJPII Janusz Królikowski (Wydział Teologiczny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Sekcja w Tarnowie), Kasaty klasztorów paulińskich po 1864 r. w świetle akt kapitulnych zakonu
 18. dr Maksymilian Kuśka (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie; Archiwum i Biblioteka OO. Bonifratrów w Cieszynie), Przez likwidacje i kasaty do ostatecznego upadku. Zarys dziejów bonifratrów na terenie Imperium Romanowów w XIX stuleciu
 19. mgr Dorota Lewandowska (Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie), Udział duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego w powstaniu styczniowym oraz represje popowstaniowe w źródłach archiwalnych z zasobu Archiwum Głównego Akt Dawnych
 20. dr Beata Lorens (Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego), Monaster bazyliański i cerkiew Przemienienia Pańskiego w Lublinie w przededniu kasaty i ich losy po 1864r.
 21. mgr Dorota Matyaszczyk (Poznań), Wspaniały początek tragiczny koniec – kapucyni w Lądzie nad Wartą w latach 1850–1864
 22. dr hab., prof. UPL Małgorzata Milecka (Katedra Projektowania i Konserwacji Krajobrazu, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie), Pokasacyjne losy zespołu klasztornego bernardynów w Piotrkowie Trybunalskim
 23. o. mgr Marek Miławicki OP (Dominikański Instytut Historyczny w Krakowie), Dominikanie na ziemiach zaboru rosyjskiego w przededniu i po Powstaniu Styczniowym
 24. dr hab. Monika Ożóg (Akademia Ignatianum w Krakowie), dr Kazimierz Ożóg (Uniwersytet Opolski), Dziedzictwo kulturowe pozostałe po kasacie klasztoru kanoników regularnych św. Augustyna w Kraśniku
 25. o. prof. dr hab. Roland Prejs OFMCap (Katedra Dziejów Teologii Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II), Kasata klasztorów w 1864 r. a Polska Prowincja Kapucynów
 26. o. prof. dr hab. Roland Prejs OFMCap (Katedra Dziejów Teologii Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II), Zanik obecności zakonników franciszkańskich w diecezji sandomierskiej po 1864 r.
 27. dr Witalij Rosowski (Ośrodek Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II), Kasaty męskich klasztorów rzymskokatolickich na Podolu, Wołyniu i Kijowszczyźnie w latach 1864–1866 – przyczyny, przebieg, skutki
 28. prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski (Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu), Uposażenia klasztorów w Królestwie Polskim w świetle „Memorjału” ks. Adolfa Piotra Szelążka
 29. o. dr Aleksander Sitnik OFM (Klasztor Bernardynów w Krakowie), Udział bernardynów w powstaniu styczniowym i ich późniejsze losy
 30. o. dr Aleksander Sitnik OFM (Klasztor Bernardynów w Krakowie), Życie zakonne bernardynów prowincji litewsko-ruskiej w XIX w.
 31. dr hab. Anna Szylar (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu), Klasztor klarysek chęcińskich i jego kasata w świetle archiwaliów w Archiwum Diecezjalnym w Kielcach
 32. Konrad Szymański (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego), Weronika Wojciech (Biuro Projektu), Stan prac nad bazami danych i Portalem Wiedzy projektu badawczego „Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja
 33. dr hab., prof. IH PAN Tadeusz M. Trajdos (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie), Kasata i losy po kasacie opactwa benedyktynów w Starych Trokach
 34. dr hab., prof. UO Magdalena Ujma (Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego), Losy jezuitów z zaborów austriackiego i rosyjskiego w latach 1846, 1848 i 1864 w świetle dokumentacji Namiestnictwa Galicyjskiego
 35. dr Dorota Wereda (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Przebieg kasaty klasztoru bazylianów w Białej (podlaskiej) oraz losy jego zabudowań i wyposażenia, w tym księgozbioru
 36. dr Zdzisław Włodarczyk (Kolegium Nauczycielskie w Wieluniu), Dzieje klasztoru tzw. zbiorczego augustianów-eremitów w Wieluniu w latach 1864–1893
 37. dr Irena Wodzianowska (Instytut Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II), Przyczynek do kasat klasztornych w latach 60. i 70. na Litwie i Białorusi. Raporty płk. S. Daniłowa
 38. dr Emilia Ziółkowska (Katedra Historii Sztuki i Kultury Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu), Inwentaryzacja budowlana warszawskich klasztorów skasowanych w 1864 r.

Objazd naukowy:

 • Pińczów: klasztor popauliński, klasztor reformatów (skasowany, reaktywowany);
 • Busko-Zdrój: klasztor ponorbertański; Szaniec: miejsce po klasztorze kamedułów;
 • Piotrkowice: klasztor pobernardyński i pobenoński, obecnie karmelitów bosych;
 • Kielce Karczówka: klasztor pobernardyński, obecnie pallotynów

Sprawozdania:

 

Druk:

W przygotowaniu, przewidywany termin wydania – 2018 r.

 

3071 Views since 27 V 2015 1 Views Today
3071 Views since 27 V 2015 1 Views Today
Top